Aanpak

Om deze doelstelling te realiseren kiezen wij voor een methodische en modulaire opbouw van het programma waarbij de ene stap verder bouwt op de ander en dit zowel inhoudelijk als groepsdynamisch.
Voor elke van de beschreven opleidingen hanteren wij een specifieke opstartformule waarbij we door onze opbouw en structuur van de opleidingen een veilig een leerklimaat scheppen:

 • onthaal
 • voorstellen van de trainer en de deelnemers
 • verwachtingen van de deelnemers
 • uitleg omtrent de training
 • leerdoelstellingen, aanpak, uitgangspunten, opbouw en inhoudstafel van de training
 • toelichting rol docent: benadrukken van coachende invalshoek
 • praktische afspraken
 • individuele SWOT- analyse
 • bespreken van eigen leerroute en actieplan

DE BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN ZIJN:

1.Ervaringsgericht leren
2.Interactief leren
3. Dynamisch leerproces
4. Dynamische tijdstabel
5. Modulaire opbouw
6. Integrerende werkopdrachten
7. Pro-actieve opstelling en zelfwerkzaamheid
8. Casusmateriaal
9. Visie op rollenspel
10. Syllabus
11. Tussentijds evaluatiegesprek

1. Ervaringsgericht leren (doen,praktijksimulatie):

 • Deelnemers bespreken concrete situaties uit eigen ervaring en werkveld zodat de training zo dicht mogelijk aansluit bij de eigen werkcontext en eigen leerbehoefte.
 • Theorie wordt aangeboden om inzicht te verwerven èn als kans tot integratie door middel van doen en ervaren. We streven hierbij naar een integratie tussen weten (inzicht) en kunnen (actie).  We toetsen nieuwe inzichten voortdurend aan de eigen concrete werksituatie en specifieke cases.  Het samen leren van elkaar, het delen van ervaringen en concrete voorbeelden, loopt als een rode draad doorheen het opleidingstraject.  We vergroten bovendien het zelfinzicht door voortdurende reflectie op eigen functioneren, gekoppeld aan persoonlijke feedback. Kortom, we zetten deelnemers aan het denken, voelen en doen...

2. Interactief leren:
Korte uiteenzettingen worden opgevolgd door bespreking, inoefenen (individueel, in duo’s, in subgroepen, plenair). Deelnemers leren niet alleen van de opleider maar ook en vooral door met elkaar in interactie te gaan en zo de groepsdynamiek en het leerproces en klimaat van de groep te bevorderen.  Op deze manier verwerven de deelnemers ook vaardigheden met betrekking tot het omgaan met de groepsdynamische en interactieve aspecten van hun eigen groep medewerkers binnen de organisatie. Om deze redenen beperken we het aantal deelnemers idealiter tot twaalf. Als de opdrachtgever anders beslist kan hiervan afgeweken worden.

3. Dynamisch leerproces:

 • Alles dat de deelnemers in hun opleidingstraject leren, leren ze door het eerst zelf te ervaren en op zichzelf toe te passen en vanuit dit eigen leerproces dan toe te passen naar hun eigen medewerkers.
 • Deelnemers verschillen in de wijze waarop ze leren. Om aan deze individuele leerprocessen tegemoet te komen hanteren wij een aantal didactische leermodellen:
  - de leercyclus van Kolb;
  - de ontwikkelniveaus van Gregory Bateson;
  - de opleider hanteert zelf naar de deelnemers de coachende leerstijl warbij hij focust op het situationeel coachen gekoppeld aan het actuele competentieniveau van de individuele deelnemers en van de groep. Centraal hierbij staat de ontwikkeling tot een coachende leiderschapsstijl waarbij de deelnemers focussen op hun eigen ontwikkeling én op die van hun medewerkers richting psychologische – en taakvolwassenheid.
  - De deelnemers krijgen feedback op hun leerproces op het niveau van individu en op het niveau van de groep. Deze metacommunicatie op procesniveau stelt hen in staat om later zelf het leerproces van hun eigen medewerkers te kunnen begeleiden.4. Dynamische tijdstabel
Eigen aan onze ervaringsgerichte en interactieve aanpak gaan we daar waar mogelijk onmiddellijk ingaan op vragen en verwachtingen van deelnemers. We gaan leervragen niet onnodig ‘parkeren’ naar latere sessies. Dit werkt erg stimulerend voor het leerproces. Naar timing toe is het de verantwoordelijkheid van de trainer om ervoor te zorgen dat alle programmaonderdelen op een evenwichtige manier aan bod komen.  Door het pragmatische, interactieve karakter van de training wordt  per module een globale tijdstabel opgesteld en is het niet zinvol om exacte tijdseenheden aan te duiden.
Belangrijk:
Als de klant zou kiezen om bepaalde programmaonderdelen niet  op te nemen in de opleiding dan dient de tijdstabel zoals vermeld bij de modules bijgesteld. De ene module bouwt immers verder op de andere en als er deelmodules zouden wegvallen dient deze herzien te worden.

 5.  Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Dit betekent enerzijds dat de modules per onderwerp zijn gegroepeerd en in die betekenis los van elkaar staan.  Anderzijds loopt er doorheen de opleiding een ‘rode draad’ en is de inhoud van de ene module complementair en aanvullend op de andere modules. De ene module bouwt verder op de andere.

  

6.  Integrerende werkopdrachten:
We streven naar een effectieve toepassing in de werksituatie van de kennis, de vaardigheden en attitudes verworven tijdens de opleiding. Deze optimale transfer zorgt voor een maximaal rendement voor de organisatie juist doordat deelnemers het geleerde meteen al toepassen.
We verstrekken dan ook bij elke opleidingsdag concrete werkopdrachten die dienen als praktijkgericht leren en als middel tot integratie. Bij grotere opleidingsprojecten (6-8 dagen) vragen wij aan de deelnemers om ons hun bereikte resultaten toe te zenden en deze worden dan bij aanvang van de eerstkomende module besproken. Daar waar nodig zal de opleider de nodige interne of externe coaching aanbevelen en dit ook in de tussentijdse rapportage aanbrengen (als dit contractueel is voorzien).


7.  Pro-actieve opstelling en zelfwerkzaamheid
In de opleiding gaat heel veel aandacht naar het verwerven van een grondhouding en identiteit  waarbij  pro-actief handelen voorop komt te staan.  Dit betekent dat we van de deelnemers het volgende verwachten:
  - Een persoonlijk engagement en een zeer actieve eigen inbreng vanuit zijn/haar werkervaring;
  - de bereidheid tot zelfreflectie op eigen persoon en handelen binnen het kader van hun functionele opdracht;
  - voldoende eigen inbreng vanuit werkervaringen;
     * casusmateriaal en bespreking
     * opmaken en uitwerken eigen plan van aanpak naar werkcontext:
  - eigen actieplan:vertaling naar eigen werksituatie met terugkoppeling naar opleiding: leren – toepassen – reflectie – integratie
  maximale aanwezigheid  om de leerstof voldoende te kunnen opnemen en integreren

8.  Casusmateriaal
De beste casussen zijn deze die voortkomen uit de eigen werksituatie en praktijk van de deelnemer. Waar loopt hij/zij tegen aan?
De deelnemers krijgen dan ook de opdracht om reële casussen uit te werken als voorbereiding ter bespreking(met  rollenspel)  tijdens de opleiding. Met deze casussen wordt de leerstof getoetst aan hoe de deelnemer dit zou aanpakken in zijn werksituatie. Op deze manier is een casusbespreking ook een bespreking van het leerproces van de individuele deelnemer en van de groep.

9.  Visie op rollenspel
De praktijk simulaties  werken we uit op een manier waarbij we geen beroep hoeven te doen op een externe acteur. Belangrijk onderdeel van het leerproces is immers dat de deelnemer zelf in de schoenen van zijn/ haar medewerker kan stappen en zo zijn empatisch vermogen vergroot en zijn perspectief verandert. Het is minstens even leerrijk om de casus vanuit het perspectief van ‘de ander’ dan vanuit je eigen standpunt te hanteren.

10.  Syllabus
De opleiding geeft de noodzakelijke kennis voor inzicht en overzicht. De deelnemers krijgen per opleiding een syllabus uitgereikt met hierbij een overzicht van belangrijke theoretische uitgangspunten en modellen alsmede met tips voor verdere integratie. Deze syllabus wordt per opleiding opgesteld en aangepast aan enerzijds opleidingsbehoeften en anderzijds het kennisniveau van de groep. De deelnemers nemen het engagement op zich om telkens tegen de volgende opleidingsdag de syllabus door te nemen en hun vragen omtrent de inhoud, de toepassing edm. per mail op te schrijven/zenden zodat de trainer deze bij de volgende bijeenkomst voorbereid kan toelichten. Om deze redenen kiezen we voor een spreiding in de tijd tussen de afzonderlijke opleidingsdagen van minimaal een week tot maximaal drie weken. 

Bel mij voor meer inlichtingen op 050 34 22 01.

naar vorige pagina